Betingelser og avtalevilkår

Standardvilkår for kjøp av lisens til materiale fra Sportfoto

Kjøper av lisenser («Lisenstaker») til bruk av bilder og film etc. («Materialet») fra Sportfoto er innforstått med at følgende vilkår og betingelser får anvendelse på kjøpet («Standardvilkårene»)

1. Avtalen og avtalens parter

Avtalens vilkår, herunder Standardvilkårene aksepteres idet det inngås avtale om bruk av Materialet fra Sportfoto, enten dette skjer via Sportfoto sin hjemmeside, eller på annen måte, herunder ved nedlastning av Materialet til Lisenstakers datamaskin eller direkte publisering.

Lisenstaker som inngår avtale på vegne av arbeidsgiver, firma eller lignende, innestår for at vedkommende har myndighet til å inngå slik avtale, og skal holde Sportfoto skadesløs for eventuelle manglende myndighet til å inngå avtale.

2. Avtalens omfang

Materialet er, men mindre det fremgår noe annet av Avtalen, beskyttet av åndsverkloven. Avtalen gir Lisenstaker en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv reproduksjonsrett for bruk av Materialet.

Digital lagring er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for å opprettholde den aktuelle publisering og den digitale kopien skal slettes etter at publikasjonen tas ned. Lisenstaker skal merke Materialet internt med slik instruks.

Kjøper erverver ingen opphavsrettigheter til Materialet. Enhver bruk av Materialet som ikke spesifikt er tillatt etter Standardvilkårene krever særskilt avtale. Materialet kan ikke publiseres på sosiale medier eller gjennom andre plattformer som krever vedtakelse av brukervilkår som strider mot denne avtale, så som for eksempel overføring av opphavsrettigheter eller bruksrettigheter til Materialet til plattformen, uten at Materialet er tydelig vannmerket med Sportfoto sin logo.

3. Bearbeidelse/endring av Materialet

Det er ikke tillatt å bearbeide/manipulere Materialet uten etter tillatelse fra Sportfoto. Dette omfatter også beskjæring, rotering eller fotomontasjer. Sedvanlig redigering, mindre formatendringer og/eller retusjering kan skje på en måte som ikke endrer Materialets innhold eller karakter. Ved tvil skal Sportfoto konsulteres.

4. Kreditering

Lisenstaker skal sørge for kildeangivelse med "Foto: Morten Mitchell Larød / SPORTFOTO" ved bruk av Materialet. Brudd på dette punktet medfører et gebyr tilsvarende 100% av kjøpesummen.

Korrekt kreditering betyr å kreditere godt synlig i bildeteksten, eller som tekst på bildet der annet ikke er mulig.

5. Særlig om personvern

Dersom ikke annet er særskilt avtalt er Lisenstaker selv ansvarlig for å klarere alle rettigheter knyttet til de avbildede i Materialet, herunder de avbildedes rettigheter ved offentliggjøring av Materialet etter åndsverkloven §104 og øvrige personvernregler.

6. Overdragelse

Lisenstaker kan ikke videreselge, lisensiere, låne ut etc. Materialet til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra Sportfoto.


Powered by SmugMug Owner Log In